help close
Help

Historische Karte Dresden: Irrelevante Gebäude ausblenden

Historical Map of Dresden: Hiding irrelevant Buildings.

Historická mapa Drážďan: nepodstatné budovy zastínit

Mit Hilfe der Checkbox ist es möglich die historische Karte auszublenden. Damit verschwinden die grauen Gebäude aus der Karte.
Da sich das Stadtbild von Dresden nach den Luftangriffen während des zweiten Weltkrieges so stark verändert hat, ist es besonders interessant, die für die Shoah wichtigen Orte freistehend im aktuellen Luftbild zu betrachten.

Diese Funktion gibt es nur für Dresden.

Checkbox-Bild

 

 

By means of the checkbox to the right of the screen, it is possible to hide the historical map. In doing that, the grey buildings will be removed from the map. Since the cityscape of Dresden had been changed severely by the air raids during World War II, it is particularly interesting to see the important places of the Shoah on a contemporary aerial photograph of Dresden.

This function is only available for places in Dresden.

 

 

S pomocí tzv. checkboxu (čtverečku, který označíte, pokud si přejete nabízenou funkci zapojit) je možné zastínit historickou mapu. Tím zmizí veškeré šedé budovy z mapy. Tvář města Drážďany se během druhé světové války po bombových náletech velmi výrazně proměnila a je tedy velmi zajímavé pozorovat, kde by se dnes nacházela místa, která byla bezprostředně spjata s Šoa.

*** Tato funkce se týká jen míst v Drážďanech.

 

help close
Help

Ausgangpunkte Dresden und Terezín

Home View: Dresden and Terezín

Výchozí odkazy: Drážďany a Terezín

Mit Hilfe der Schaltflächen Dresden und Terezín können Sie zu einer festgelegten Ansicht des Ortes gelangen. Zusätzlich öffnet sich ein PopUp-Fenster mit allgemeinen Informationen zur Rolle des entsprechenden Ortes während der Shoah und Möglichkeiten zur Erkundung der Applikation. Somit fällt es leichter sich zu orientieren und einen Einstieg zu finden.

Bild von Schaltflächen und Links

 

 

By means of the buttons Dresden and Terezín, it is possible to reach a set image of the respective place. In addition, a popup window with general information on the role of these places during the shoah and options for exploring the application will open. This makes it easier to find a starting point and orientate within the contents of the application.

picture...

 

 

S pomocí tlačítek Drážďany a Terezín můžete zobrazit daný náhled na město. Zároveň se otevře informační okénko zobrazující obecná data o daném místě a jeho roli v průběhu Šoa jakož i možnosti seznámit se s aplikací. Toto má usnadnit orientaci a vstup do aplikace jako takové.

Additional Content

 

help close
Help

Zeitleiste: Wechseln Sie zwischen historischem Dresden und Gegenwart

Timeline: Switching between historic and present Dresden.

Časová osa: pohybujte se historií města Drážďany až do současnosti

Der von Google Earth bereitgestellte Zeitschieber in der oberen linken Bildschirmecke erlaubt ein gezieltes Wechseln der dargestellten Zeitebene. So können Sie beim Übergang vom historischen Dresden zur Gegenwart die Veränderungen im Stadtbild wahrnehmen.

 

Einige Objekte werden entsprechend Erbauung, Zerstörung oder Abriss nur zu bestimmten Zeiten dargestellt.

Bild vom Zeitschieber!

 

 

The timeslider in the upper left corner of the screen (provided by Google Earth) allows for a specific adjustment of the timescale. This enables you to perceive the changes in Dresden’s cityscape from its historical origins to the present.

 

Some objects will, according to their construction, destruction or demolition, only be displayed during certain timeframes. 

 

 

Elektronická mapa Google Earth nabízí možnost využití časové osy, která se na obrazovce nachází v levém horním rohu a umožňuje celené přepínání mezi znázorňovanými časovými rovinami. Můžete tak při přechodu z historického znázornění města Drážďan do současnosti sledovat, jak město měnilo svou podobu.

Některé objekty jsou znázorněny jen v určitém časovém období. Zaleží na tom, v jaké fázi své existence se v daném čase nacházely, zda byly plně vystavěny, poničeny, či strženy.
Additional Content

 

help close
Help

Verlauf: Wie komme ich zu besuchten Orten zurück?

History: How do I return to Places already visited?

Průběh hledání: jak se dostanu zpět k místům, která jsem si již prohlédl/prohlédla?

Der Verlauf merkt sich alle besuchten Inhalte und erlaubt eine Rückkehr zu ihnen. Mit Hilfe der Pfeiltasten oder durch Anklicken des entsprechenden Eintrags können Sie dorthin zurückgelangen. Die aktuelle Auswahl wird hervorgehoben.

Bild vom Verlauf + Pfeile

 

 

Each piece of content that has been visited will be noted in the history. By means of the arrow buttons or clicking on the respective entry, you can return there. The current choice will be highlighted. 

 

 

Funkce „Průběh“ zaznamenává všechna Vámi navštívená místa (resp. všechny Vámi vyhledané informace) a umožňuje návrat k těmto datům. S pomocí symbolů šipek na pravé straně Vašeho seznamu si můžete nalistovat položku, která Vás zajímá, a vrátit se k danému obsahu. Aktuální výběr je zvýrazněn. Additional Content

 

help close
Help

Was sind Themengebiete?

What are Topics?

Témata: co je to?

Die Themengebiete teilen alle Dresdner Orte der Applikation in vier Kategorien ein:

 • Orte des jüdischen Lebens
 • Orte jüdischer Religion und Kultur
 • Orte der Verfolgung
 • Orte des Gedenkens

 

Ein blaues Icon zeigt die entsprechenden Orte in der 3D-Karte an. Sollten Sie nichts sehen, zoomen Sie ein wenig heraus und lassen Sie die Orte erneut anzeigen. Durch Anklicken des blauen Icons erfahren Sie, welcher Ort gemeint ist. Dies funktioniert auch, wenn der Ort in der aktuellen Zeitebene nicht existiert.

Möglichkeiten

Mit Hilfe dieser Funktion ist es z.B. möglich, sich einen Überblick über die Orte des Gedenkens, wie Gedenktafeln und Stolpersteine in Dresden, zu verschaffen. Ebenso werden als Orte der Verfolgung z.B. alle Judenhäuser angezeigt. So werden die Verteilung und die Veränderung des Lebensraumes für die jüdische Bevölkerung in Dresden deutlich.

Die Funktion gibt es nur für Orte in Dresden.

 

Iconbeispiel

 

The topics differentiate all of Dresden’s locations within the application into four categories:

 • Places of Jewish Life

 • Places of Jewish Religion and Culture

 • Places of Persecution

 • Places of Remembrance

 

A blue icon signals the respective places on the 3D-map. If this is not the case, try to zoom out a bit and repeat your request. By clicking on the blue icon you will receive information as to which place is represented. This will also work if the place in question does not exist in the current timescale.

Possibilities

This function makes it possible to for example establish a quick overview of the Places of Remembrance, such as the commemorative plaques and tripping stones in Dresden. In the same way a search for Places of Persecution will for example result in showing all the “Jewish Houses”. Hence the changes and transitions of Jewish life in Dresden become visible.

This function is only available for places in Dresden.

 

 

Všechna místa Drážďan v aplikaci jsou tématicky rozdělena do čtyř kategorií:

 • místa židovského života
 • místa židovského náboženství a kultury
 • místa pronásledování
 • místa vzpomínání

Modrá ikona ukazuje odpovídající místa na 3D mapě. Jestliže nic nevidíte, zkuste zmenšit náhled a místo vyhledejte znovu. Kliknutím na modrou ikonu se dozvíte, jaké místo je zobrazováno. Toto funguje, i když místo v aktuální časové rovině neexistuje.

Možnosti

S pomocí této funkce je například možné nechat si zobrazit přehled míst vzpomínání, jako jsou dlažební kostky či pamětní tabule v Drážďanech. Stejně tak budou jako místa pronásledování zobrazeny např. všechny židovské domy. Tak bude zřejmé, jak byl v Drážďanech rozdělován a proměňován prostor pro život tamějšího židovského obyvatelstva.

***Tato funkce se týká jen míst v Drážďanech.

 

help close
Help

Touren: Wie schaue ich mir themenbezogene Touren an?

Tours: How to display topic-related Tours?

Prohlídkové trasy: jak si prohlédnu tématické trasy?

Einige Inhalte wurden zu themenbezogenen Touren zusammengefasst. Durch Anklicken öffnet sich ein PopUp-Informationsfenster, welches einen thematischen Überblick sowie eine Auflistung der Stationen bzw. Inhalte bereitstellt.

Mit Hilfe der Pfeiltasten im Touren-Abschnitt in der Navigationsleiste (rechte Bildschirmseite) können Sie zum nächsten Informationsfenster gelangen. Es ist jederzeit möglich die weiteren Links in den Fenstern anzuklicken und somit die Tour zu verlassen.

Bild: Touren + Pfeile

 

 

Some contents were combined into topic-related tours. Clicking on one of these will open a popup window providing a thematic overview as well as a register of the individual stations and contents of the tour.

By using the arrow buttons in the Tours-section of the navigation bar (right side of the screen), you can access the subsequent information windows. It is possible to click the related links in these windows and thus leave the tour.

 

 

Některé obsany byly zařazeny do tématických prohlídkových tras. Kliknutím se otevře nové informační okno, které poskytne tématický přehled jakož i seznam stanovišť resp. informací o nich.

V okně „Prohlídka“ (na pravé straně obrazovky) se nachází navigační lišta, na které je zobrazen symbol šipky. S pomocí tohoto tlačítka můžete nalistovat další informační okno. Kdykoliv je možné kliknout na jiný link v okně. Opustíte tak Vámi právě prohláženou trasu.

Additional Content

 

help close
Help

Index: Wie finde ich bestimmte Einträge?

Index: How do I find specific Entries?

Obsah: jak najdu konkrétní příspěvky?

Der Index fungiert als eine Filter- bzw. Suchfunktion für alle Informationen.

 

Sie können den Index als einen weiteren Zugang zum gesamten Informationsinhalt der Applikation nutzen. Dabei wird zusätzlich die Zeitleiste entsprechend der Existenz der Objekte angepasst. Zusätzlich wird eine passende Kameraansicht angenommen.

Es ist möglich sich Inhalte anzeigen zu lassen, die nur Dresden oder Terezín zugeordnet sind. Wenn Sie bestimmte Informationen suchen, bieten Ihnen diese vier Kategorien eine Vorauswahl:

 • Orte

 • Adresse

 • Person

 • Geschichte

 

Mit Hilfe der Buchstaben können Sie schneller an die richtige Stelle der alphabetisch geordneten Listen springen.

 

Eine Tastatureingabe ist nicht möglich.

Bild vom Index...

Zeitleiste verlinken

 

The Index functions as a tool to filter and search for all kinds of information.

 

It is possible to use the Index as an additional way to access the full informational content of the application. In doing so, the timeline and camera perspective will additionally be adjusted according to the existence of the requested objects.

It is possible to limit the search results to content exclusive to either Dresden or Terezín. If you are searching for more specific information, the following categories present a preselection:

 • Places

 • Addresses

 • People

 • History

 

The alphabetic letters provide for a quicker way to access the desired content within the alphabetically organized lists.

 

Keyboard input is not available.

 

 

Obsah funguje jako filtr resp. vyhledávač všech informací.

Obsah lze využít také jako další přístup ke kompletním informacím v aplikaci, přičemž dle časové osy je existence objektů dodatečně upravována. Navíc je zaznamenáván také náležitý obraz kamerou.

Je možné si nechat zobrazit obsahy, které jsou přiřaditelné jen městu Drážďany nebo Terezínu. Jestliže hledáte konkrétní informace, nabízíme Vám pro orientaci čtyři následující kategorie:

 • místa
 • adresy
 • osoby
 • historie

S pomocí písmen lze rychleji přeskočit na příslušné místo v abecedně seřazeném seznamu.

Použití klávesnice není možné.

 

 

help close
Information

Impressum

Imprint

Imprint

Die Seiten der "Landschaft des Gedenkens - Dresden und Terezín als Erinnerungsorte der Shoah" (GEPAM) stehen in der Verantwortung des MitteleuropaZentrums der TU Dresden. Mit Ihrer persönlichen Meinung, sowie Hinweisen zu diesen Seiten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an mez@mailbox.tu-dresden.de.

Haftungsausschluss

Die inhaltliche Verantwortung der einzelnen WWW-Seiten liegt bei den jeweiligen informationseinstellenden Einrichtungen oder Personen. Eine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Webseiten kann trotz sorgfältiger Prüfung nicht übernommen werden. Die "Landschaft des Gedenkens - Dresden und Terezín als Erinnerungsorte der Shoah" (GEPAM) übernimmt insbesondere keinerlei Haftung für eventuelle Schäden oder Konsequenzen, die durch die direkte oder indirekte Nutzung der angebotenen Inhalte entstehen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sowohl die Technische Universität Dresden als auch das Medienzentrum als Infrastrukturbetreiber, keine Verantwortung für den Inhalt von Seiten übernehmen, die mittels Link von den WWW-Dokumenten der Technischen Universität Dresden erreichbar sind.

Für diese Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung dieser Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde.

Urheberrecht

Alle im Internetangebot der "Landschaft des Gedenkens - Dresden und Terezín als Erinnerungsorte der Shoah" (GEPAM) veröffentlichten Inhalte (Layout, Texte, Bilder, Grafiken usw.) unterliegen dem Urheberrecht. Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht zugelassene Verwertung bedarf vorheriger ausdrücklicher Zustimmung. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Fotokopien und Downloads von Web-Seiten für den privaten, wissenschaftlichen und nicht kommerziellen Gebrauch dürfen hergestellt werden.

Wir erlauben ausdrücklich und begrüßen das Zitieren unserer Dokumente und Webseiten sowie das Setzen von Links auf unsere Website. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind.

Externe Links

Diese Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Der Anbieter hat bei der erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass sich der Anbieter die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu Eigen macht. Eine ständige Kontrolle dieser externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links unverzüglich gelöscht.

Anbieter-

kennzeichnung:

Technische

Universität Dresden

Medienzentrum
Abteilung Medien- und

Informationstechnologie
Weberplatz 5
01062 Dresden

 

Web:

tu-dresden.de/mz

Email:

mz-mediendesign@

groups.tu-dresden.de

 

Main Content Additional Content
Main Content Additional Content
help close
Information

Liste der Kunstwerke von Häftlingen

List of prisoners artworks

Seznam uměleckých děl vězňů

Main Content Additional Content

No.

Author

Info

1

Wolff, Georg

Ženijní kasárny, technika: akvarel, purpose: oficial production,  inv. č.: PT 6438

2

unknown

Pohled na vstupní bránu Magdeburských kasáren,
materiál: karton, technka: tužka, inv. č.: PT 11648

3

unknown

B. Smetana: Hubička - upomínkový plakátek, materiál: papír, technika: tuš, akvarel, pero, autografy, inv. č.: PT 3926

4

Spier, Jo

"Im Kaffeehaus", datace: neznámá, purpose: oficial production, inv. č. PT 2696-6

5

Chidren from Q609 Heim

Album with children's drawings, date: Spring 1944 Purpose: birthday present for a friend, Joseph Kraemer

6

Walter Heimann

Upomínkový plakátek k dětské opeře Hanse Krásy Flašinetář Brundibár v režii Františka Zelenky, datace: duben 1944, inv. č.: PT 4010

7

Haas, Leo

Crowded Langestrasse by the square, materiál: papír, technika: světlotisk, datace: 1942-44, inv. č.: 5027

8

Hartmannová, Edita

Nemocní v parku Vrchlabských kasáren, materiál: papír, technika: akvarel, tužka, datace: 1942-44, inv. č.: 12811

9

Fleischmann Karel

Tents of the "Kistenproduktion" on the square", technique: Štětcová kresba tuší, datace: 1943, inv. č.: PT 13146

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Číslo

Autor

Info

1

Wolff, Georg

Ženijní kasárny, technika: akvarel, účel: oficiální tvorba,  inv. č.: PT 6438

2

neznámý

Pohled na vstupní bránu Magdeburských kasáren,
materiál: karton, technka: tužka, inv. č.: PT 11648

3

neznámý

B. Smetana: Hubička - upomínkový plakátek, materiál: papír, technika: tuš, akvarel, pero, autografy, inv. č.: PT 3926

4

Spier, Jo

"Im Kaffeehaus", datace: neznámá, účel: oficiální tvorba, inv. č. PT 2696-6

5

děti z domova Q 609

Album s dětskými kresbami, datace: jaro 1944, účel: dárek k 20. narozeninám kamaráda Josefa Kraemera

6

Walter Heimann

Upomínkový plakátek k dětské opeře Hanse Krásy Flašinetář Brundibár v režii Františka Zelenky, datace: duben 1944, inv. č.: PT 4010

7

Haas, Leo

Přeplněná Langestrasse v prostoru u náměstí, materiál: papír, technika: světlotisk, datace: 1942-44, inv. č.: 5027

8

Hartmannová, Edita

Nemocní v parku Vrchlabských kasáren, materiál: papír, technika: akvarel, tužka, datace: 1942-44, inv. č.: 12811

9

Fleischmann Karel

Stany Kistenprodukce na náměstí, technika: Štětcová kresba tuší, datace: 1943, inv. č.: PT 13146

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

help close
Information

Google Nutzungsbedingungen

Google Terms of Use

Google Podmínky použití

Indem Sie die Google Earth-Software herunterladen, installieren oder verwenden, den Google Maps-Dienst aufrufen oder nutzen oder auf Inhalte innerhalb dieser Produkte zugreifen oder diese nutzen, erkennen Sie die Google-Nutzungsbedingungen und die Rechtlichen Hinweise als verbindlich an. 

 

Durch das Herunterladen, Aufrufen oder die Verwendung der Produkte erklären Sie sich ferner mit der Google-Datenschutzerklärung einverstanden.         

Mehr Informationen zu den Nutzungsbedingungen für Google Earth finden Sie unter 

 

http://www.google.com/help/terms_maps.html

 

 

By downloading, installing, or using the Google Earth software, accessing or using the Google Maps service, or accessing or using any of the content available within the Products, you agree to be bound by the Following: the Google Terms of Service and the Legal Notices. 

 

As a condition of downloading, accessing, or using the Products, you agree to the terms thus of the Google Privacy Policy.

 

For more information on the Terms of Use for Google Earth, please visit 

 

http://www.google.com/help/terms_maps.html

 

Tím, stahování, instalaci nebo používání software Google Earth, Přístup nebo pomocí služby Google Maps, nebo Přístup nebo pomocí některého z obsahu dostupného v rámci produktů, souhlasíte s tím, že je vázán tímto: Smluvní podmínky společnosti Google a další podmínky.
 
Podmínkou stahování, Přístup, nebo používání produktů, souhlasíte s podmínkami tím i ochrany osobních údajů společnosti Google.

Pro více informací o podmínkách použití, pro Google Earth návštěvy

 

http://www.google.com/help/terms_maps.html

 

help close
Information

Projektinformation

Project Information

Informace o projektu

Terezín und Dresden

Die Dresdner Erinnerungskultur ist besonders durch die traumatisierende Zerstörung der Stadt in den Bombennächten des 13./14. Februar 1945 tief geprägt. Mit zahlreichen Veranstaltungen wird jedes Jahr dran erinnert. Die Tagebuchaufzeichnungen Viktor Klemperers aber zeigen, was diesen Ereignissen vorausging - Ausgrenzung, Verfolgung und Deportation der jüdischen Bevölkerung Dresdens.

Kaum 100 km von Dresden entfernt, dient die Gedenkstätte am Ort des ehemaligen Konzentrationslagers Theresienstadt im tschechischen Terezín als Erinnerungsort an die Verbrechen des Nationalsozialismus in Mittel- und Osteuropa. Sie ist nicht nur fester Bestandteil der sächsischen Bildungsarbeit, sondern auch Ausgangspunkt einer Versöhnung zwischen Deutschen und Tschechen.

Projekt GEPAM (Gedenken & Pamatovat)

Diese beiden herausragenden Erinnerungsorte an die Shoah sind seit Juni 2014 über eine gemeinsame multimediale Präsentation miteinander verbunden. Das MitteleuropaZentrum und das Medienzentrum der Technischen Universität Dresden kooperieren dabei mit der Gedenkstätte Terezín sowie der Westböhmischen Universität Pilsen im Rahmen des Ziel3 Programms zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik.

3D-Modell

Das Projektergebnis ist ein dreidimensionales Modell dieser „Landschaft des Gedenkens“. Eingebettet in die Stadtmodelle Terezíns und Dresdens erschließen historische Materialien zu Personen, Gebäuden, Straßen und Orten jüdischen Lebens den stadt- und zeitgeschichtlichen Hintergrund. Diese Modelle werden teils online, teils mittels lokaler Info-Kioske im Stadtmuseum Dresden und in der Gedenkstätte Terezín präsentiert. Sowohl die Stadtlandschaft Dresden als auch die Gedenklandschaft Terezín bringen dabei für Gäste aus aller Welt, vor allem aber für die junge Generation, eine allmählich verschwindende Vergangenheit wieder zum Sprechen.

 

 

Terezín and Dresden

The remembrance culture of Dresden is predominantly shaped by the traumatic event of the town’s destruction during the Bombing raids on 13/14th February 1945. The destruction is being commemorated by memorial events every year. Viktor Klemperer’s diary entries show by what these events were preceded - exclusion, persecution and deportation of Dresden Jewish citizens.

The former concentration camp memorial at Theresienstadt in Terezín, a mere 100 kilometres away from Dresden, serves as a place of remembrance for the crimes of the National Socialism in Middle and Eastern Europe. Not only does the memorial site constitute a substantial part of Saxon educational policy, but also functions as the starting point of Czech-German reconciliation.

Projekt GEPAM (Gedenken & Pamatovat) [GEPAM is an acronym of the German and Czech words for ‚remember/ commemorate’]

These two important places of Shoah remembrance are interconnected via a multimedia presentation as of June 2014. The Institue for Central-European Studies and the Media Center at the Technische Universität Dresden collaborated with the Terezín Memorial as well as with the University of West Bohemia in Pilsen within the Ziel3/Cíl3 (Objective3) support programme addressing cross-border cooperation between the Free State of Saxony and the Czech Republic

3D-Model

The result of this project is a 3D-model of the “Landscape of Remembrance”. The embedded into the city models of Terezín and Dresden historical materials on people, buildings and places of Jewish life provide background information on the history of both the city and the period in consideration. These models will be accessible online and at local information points in the Dresden City Museum and at the memorial site of Terezín. The cityscape of Dresden as well as the remembrance landscape of Terezín thus will make the  gradually dissolving past speak to visitors from all over the world, especially to the younger generation.

 

 

Terezín a Drážďany

Vzpomíná-li se v Drážďanech na oběti nacismu, děje se tak především v souvislosti s připomínkou děsivého zničení města během bombardování města v noci ze 13. na 14. únor 1945. Každý rok bývá tato událost důrazně připomínána. Zápisky z deníku Viktora Klemperera však ukazují, co všechno zničení města předcházelo – útlak, pronásledování a deportace židovského obyvatelstva Drážďan.

Necelých sto kilometrů od Drážďan připomíná památník na místě bývalého koncentračního tábora Terezín nacistické zločiny spáchané ve střední a východní Evropě. Toto památné místo je nejen hluboce zakořeněno v saském vzdělávacím systému, ale je rovněž výchozím bodem pro usmíření Čechů a Němců.

Projekt GEPAM (Gedenken & Uctění památky)

Obě tato přední pietní místa připomínající šoa jsou od roku 2014 propojena jednotnou multimediální prezentací. Výzkumné středisko pro kultury střední Evropy (MitteleuropaZentrum) a Mediální centrum (Medienzentrum) Technické univerzity v Drážďanech spolupracují s Památníkem TerezínZápadočeskou univerzitou v Plzni v rámci programu Cíl 3 pro podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou.

3D-Model

Výsledkem projektu je trojrozměrný model „Krajina vzpomínek“. Vsazeny do modelů Terezína a Drážďan budou  historické dokumenty přibližující osoby, stavby, ulice a místa, na kterých odvíjel život tamního židovstva, historii oněch měst a jejich dobovou atmosféru. Tyto modely budou prezentovány zčásti online a zčásti prostřednictvím místních informačních stánků (e-kiosků) v Muzeu města Drážďany a v Památníku Terezín.

Krajina města Drážďany jakož i krajina Památníku Terezín přináší tímto hostům z celého světa, především však mladé generaci, oživení pozvolně zmizelé minulosti.

 

 

help close
Information

MitteleuropaZentrum

Institute for Central-European Studies

Výzkumné středisko pro kultury střední Evropy - MeZ

Das MitteleuropaZentrum ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung der TU Dresden. Es ist ein Projektträgerzentrum für interdisziplinäre Arbeiten und  Koordinator wissenschaftlicher Projektarbeit sowohl im Bereich der Forschung als auch der Lehre und des Wissenstransfers.

Arbeit am GEPAM-Projekt

Im Rahmen des GEPAM-Projektes war das MeZ als ‚Lead-Partner‘ hauptverantwortlich für das Projektmanagement und die Projektadministration.

In enger Abstimmung mit den beteiligten Partnern wurden die  inhaltlichen Anforderungen an die Informationsplattform definiert und – davon ausgehend – die Konzepte zur technischen, didaktischen und gestalterischen Umsetzung entwickelt.

Hauptaufgabe war die Sammlung von Daten und historischen Quellen über das Dresdner Judentum, insb. für die Zeit 1933–1945. Dazu wurde der Bestand im Archiv zum Gedenkbuch „Juden in Dresden“ systematisch aufgearbeitet und in weiteren Archiven recherchiert. Im Ergebnis wurden die im Detail zu präsentierenden Gebäude und Personen festgelegt, Informationstexte auf Deutsch, Tschechisch und Englisch verfasst sowie biographische Daten und Dokumente (Fotos, Interviews, Tondokumente etc.) aufbereitet und in die Informationsplattform eingepflegt. 

Mitarbeiter am Projekt 

Sven Hacker M.A. (Projektkoordinator)

Sven Brajer M.A. (wissenschaftlicher Mitarbeiter)

Fabian Gregori B.A. (stundentische Hilfkraft)

MEZ-Logo

 

Web:

tu-dresden.de/mez

 

Email:

mez@tu-dresden.de

 

Besucheradresse:

Strehlener Str. 22/24

01062 Dresden

 

 

The Central European Center for Political, Economic and Cultural Sciences is a central scientific faculty of the TU Dresden. It functions as a central project management agency for interdisciplinary operations and coordinates scientific project work in the fields of research, teaching, and knowledge transfer.

Work on the GEPAM Project

In the context of the GEPAM project, the main responsibilities of the MeZ as ‘Lead Partner’ were the management and administration of the project.

In close coordination with the other partners, content-related requirements for the information platform had been defined. On the basis of these, concepts for the technological, didactical and creative realization have been developed.

The primary task was the collection of data and historical sources on Jews in Dresden, especially concerning the time from 1933 to 1945. To this end, the inventory of the archive for the book of remembrance “Juden in Dresden” had systematically been reviewed, and subsequently researched in further archives. As a result, the persons and buildings that would be presented in detail had been determined; information texts in German, Czech, and English were written; and biographical data and documents (photos, interviews, audio files etc.) was embedded into the information platform.

GEPAM Projekt staff working at the MeZ

Sven Hacker M.A. (Project coordination)

Sven Brajer M.A. (Research assistant)

Fabian Gregori B.A. (Student assistant)

 

MEZ-Logo

 

 

Web:

tu-dresden.de/mez

 

Email:

mez@tu-dresden.de

 

Visiting Address:

Strehlener Str. 22/24 

01062 Dresden

 

Centrum střední Evropy (MeZ) je centrální vědecké pracoviště Technické univerzity v Drážďanech. Je to instituce zabývající se interdisciplinárními projekty a koordinací vědecké práce jak v oblasti výzkumu, tak také v učení a přenášení vědeckých poznatků do praxe.

Práce na projektu GEPAM

V rámci projektu GEPAM bylo cílem Centra střední Evropy (MeZ) v roli ‚vedoucího partnera‘ postarat se kompletně o management a administrativu.

Po domluvě se zúčastněnými partnery byly definovány požadavky na obsah informační platformy a na tomto základě pak byly vyvinuty koncepty technického, didaktického a vizuálního provedení.

Hlavním úkolem bylo sesbírat data a historické prameny o židovstvu v Drážďanech a to především v letech 1933-1945. Za tímto účelem byla v celostátním archivu systematicky probádána sekce „Kniha paměti“ (Gedenkbuch) se zaměřením na oddělení „Židé v Drážďanech“. Bádání pokračovalo i v dalších archivech. Výsledkem je doložení detailních informací o představovaných budovách a osobách, zkoncipování informačních textů v německém, českém a anglickém jazyce, jakož i zpracování životopisných dat a dokumentů (fotek, rozhovorů, zvukových záznamů atd.) a jejich zařazení do informační platformy.

 

MEZ-Logo

Web:

tu-dresden.de/mez

 

Email:

mez@tu-dresden.de

 

Adresa:

Strehlener Str. 22/24

01062 Dresden

 

help close
Information

Medienzentrum

Media Center

Mediální středisko

Das Medienzentrum ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung der TU Dresden und agiert in gleichem Maße als Forschungsinstitution wie auch als Dienstleister.

Arbeit am GEPAM-Projekt

Eine Hauptaufgabe des Medienzentrums im Rahmen des GEPAM-Projektes war die Konzeptionierung, das Design und die technische Umsetzung der Web-Applikation. Für die redaktionelle Datenpflege wurde ein Content Management System angepasst. Dieses führt im Google Earth Plugin die 3D-Modelle und die Informationstexte zusammen.

 

Die Erstellung des virtuellen Dresdner Stadtmodells lag ebenfalls beim Medienzentrum. Dazu wurde ein Geoinformationssystem aus historischen Karten Dresdens erstellt. Eine umfangreiche Archivrecherche vom MitteleuropaZentrum und vom Medienzentrum nach Bildmaterial des historischen Dresdens um 1938 ermöglichte die detaillierte Modellierung der Objekte in Cinema4D.

 

Während seiner Laufzeit wurde das Projekt stets mit didaktischer Beratung und Usability-Testing unterstützt.

MZ-Logo

 

Web:

tu-dresden.de/mz

 

Email:

mz-mediendesign@groups.tu-dresden.de

 

Besucheradresse:

Strehlener Str. 22/24

01062 Dresden

 

 

 

The Media Centre is a central unit at the TU Dresden and is understood as a research centre as well as a service provider.

Contribution to the GEPAM Project

The main task of the Media Centre within the scope of the GEPAM project was the conceptual design and the technical implementation of the web application. A content management system was adapted for the editorial data maintenance, which brings together the 3D models and the information texts within the Google Earth Plugin.

The development of the Dresden city model lay with the Media Centre, too. For this purpose, a geographical information system, based on historical maps of Dresden, was developed. An extensive archive search for pictures of historical Dresden around 1938 conducted by the Central European Centre and by the Media Centre made it possible to model detailed objects in Cinema 4D.

During the whole term of the project, it has always been supported by didactical advice and usability tests. 

MZ-Logo

 

Web:

tu-dresden.de/mz

 

Email:

mz-mediendesign@groups.tu-dresden.de

 

Visiting Address:

Strehlener Str. 22/24

01062 Dresden

 

 

Mediální centrum je centrální vědecké pracoviště Technické university v Drážďanech a působí ve stejné míře jako badatelský ústav i jako poskytovatel služeb.

Práce na projektu GEPAM

Jednou z hlavních úloh Mediálního centra v rámci projektu GEPAM bylo sestavit koncepci, podobu a technické provedení webové  aplikace. Pro redakční zpracování dat byl upraven systém pro správu obsahu, který v pluginu Google Earth svádí dohromady 3D modely a informační texty.

Mediální centrum se postaralo rovněž o zhotovení virtuálního modelu města Drážďany. K tomu byl vypracován Geografický informační systém z historických map města. Rozsáhlým bádáním v archívech provedeným Centrem střední Evropy (MitteleuropaZentrum) a Mediálním centrem byl získán bohatý obrazový materiál Drážďan kolem roku 1938. Jeho užití umožnilo detailní modelování objektů v programu Cinema4D.

V celém svém průběhu se projekt opíral o didaktické poradenství a testy srozumitelnosti a snadné manipulace pro uživatele.

MZ-Logo

 

Web:

tu-dresden.de/mz

 

Email:

mz-mediendesign@groups.tu-dresden.de

 

návštěvní adresa:

Strehlener Str. 22/24

01062 Dresden

 

help close
Information

Westböhmische Universität Pilsen

University of West Bohemia

Západočeská univerzita v Plzni

Die Westböhmische Universität entstand im Jahre 1991 durch das Gesetz Nr. 314/1991 Sb. mit dem Zusammenschluss der Pädagogoschen Fakultät und der Hochschule für Maschinenbau und Elektrotechnik. Zu diesem Zeitpunkt bestand die Universität aus fünf Fakultäten: Fakultät angewandte Wissenschaften, Fakultät Ökonomie, Fakultät Elektrotechnik, Pädagogische Fakultät und Fakultät Maschinenwesen und ca. 4 200 Studierenden. Die ursprünglichen fünf Fakultäten wurden 1993 zur Juristischen Fakultät und 1999 zur Philosophischen und Geisteswissenschaftlichen Fakultät (ehem. Fakultät für humanistische Disziplinen) vereint. 2008 entstand die Fakultät für Gesundheitswissenschaften und 2013 Fakultät Kunst und Design.

 

Heute besteht die Universität aus neun Fakultäten mit mehr als 60 Institute und zwei Institute ohne Fakultätszugehörigkeit. Fast 15 000 Studierende haben eine große Auswahl an Bachelor-, Master- oder Promotionsstudiengängen.

Projektmitarbeiter der UWB

 • Doc. Ing. Vaclav Cada (Projektkoordinator) 
 • Ing. Karel Janecka, Ph.D. (Finanzdirektor)
 • Ing. Karel Jedlicka, Ph.D. (technischer Leiter)
 • Ing. Martina Vichrova, Ph.D. (Betriebsdirektor)
 • Ing. Radek Fiala, Ph.D.
 • Ing. Pavel Hajek
 • Ing. Michal Kepka
 • Ing. Jana Strejcova
 • Bc. Martin Kutal

Quellen

 • Liste des Kulturerbes – eine Forschungsarbeit in Kooperation mit dem Institut für Nationalerbe der Tschechischen Republik, die sich mit der räumlichen Identifizierung vom Kulturerbe auf allen Detailebenen befasst.

 

WBU-Logo

Für mehr Informationen besuchen Sie 

unsere Homepage www.zcu.cz

 

The University of West Bohemia was established by the Act of the Czech National Council No. 314/1991 Coll. in 1991 through the merger of the Institute of Technology and the Faculty of Education. At the time of its foundation the University had five faculties -the Faculty of Applied Sciences, the Faculty of Economics, the Faculty of Electrical Engineering, the Faculty of Education and the Faculty of Mechanical Engineering and about 4,200 students. The original five faculties were joined by the Faculty of Law in 1993, the Faculty of Philosophy and Arts (former Faculty of Humanities) in 1999, Faculty of Health Care Studies in 2008 and Faculty of Art and Design in 2013.  

 

At present the University has nine faculties with more than 60 departments and two institutes of higher education. Today nearly 15,000 students can choose from a wide range of Bachelor, Master and PhD study programmes. 

GEPAM-Project staff working at the UWB

 • Doc. Ing. Vaclav Cada (Project Coordinator) 
 • Ing. Karel Janecka, Ph.D. (Financial Manager)
 • Ing. Karel Jedlicka, Ph.D. (Technical Manager)
 • Ing. Martina Vichrova, Ph.D. (Operational Manager)
 • Ing. Radek Fiala, Ph.D.
 • Ing. Pavel Hajek
 • Ing. Michal Kepka
 • Ing. Jana Strejcova
 • Bc. Martin Kutal

References

Spatially oriented register of Cultural Heritage - research cooperation with National Heritage Institute of the Czech Republic, focused on spatial identification of Cultural Heritage in all levels of detail.

WBU-Logo

For more information visit  

www.zcu.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For more information visit the Homepage of the Department of Mathematics at the UWB

www.kma.zcu.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For more information visit 

www.gis.zcu.cz

 

Západočeská univerzita vznikla roku 1991 na základě zákona č. 314/1991 Sb. sloučením Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty v Plzni. V době vzniku měla univerzita 5 fakult – Fakultu aplikovaných věd, Fakultu ekonomickou, Fakultu elektrotechnickou, Fakultu pedagogickou a Fakultu strojní a přibližně 4200 studentů. V roce 1993 byla dále založena Fakulta právnická, 1999 Fakulta filozofická (původně Fakulta humanitních studií), 2008 Fakulta zdravotních studií a v roce 2013 Fakulta umění a designu.

 

Univerzita má v současné době devět fakult s více než 60 katedrami a dva vysokoškolské ústavy. Téměř 15 000 studentů si může vybrat ze široké nabídky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, přičemž samozřejmostí je možnost výběru formy studia v podobě prezenční, kombinované nebo distanční.

Řešitelský tým ZČU zapojený do projektu GEPAM

 • Doc. Ing. Václav Čada (koordinátor projektu) 
 • Ing. Karel Janečka, Ph.D. (finanční manažer)
 • Ing. Karel Jedlička, Ph.D. (technický manažer)
 • Ing. Martina Vichrová, Ph.D. (operační manažer)
 • Ing. Radek Fiala, Ph.D.
 • Ing. Pavel Hájek
 • Ing. Michal Kepka
 • Ing. Jana Strejcová
 • Bc. Martin Kutal

Další řešené projekty

Prostorová evidence kulturního dědictví - výzkumná spolupráce s Národním památkovým ústavem zaměřená na prostorovou identifikaci kulturního dědictví ve všech úrovních prostorové podrobnosti. 

WBU-Logo

Více informací je k dispozici na  

www.zcu.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací je k dispozici na webových stránkách katedry matematiky

www.kma.zcu.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací o projektech řešených na oddělení geomatiky je k dispozici zde

www.gis.zcu.cz

 

help close
Information

Gedenkstätte Terezín

Terezín Memorial

Památník Terezín

We are sorry! German text will be added as soon as possible.

 

On the initiative of the newly created Czechoslovak government, in 1947 the National Suffering Memorial was opened on the site of the suffering of tens of thousands; it was later on renamed the Terezin Memorial.

The key mission of the Terezin Memorial, the only institution of its kind in the Czech Republic, is to commemorate the victims of the Nazi political and racial persecution during the occupation of the Czech lands in World War II, to promote museum, research and educational activities, and look after the memorial sites connected with the suffering and death of dozens of thousands of victims of violence.

 

Památník Terezín vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako Památník národního utrpení roku 1947 z iniciativy vlády znovu obnoveného Československa.

V České republice je jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace, rozvíjet muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost, jakož i pečovat o místa spojená s utrpením a smrtí desetitisíců obětí vlády násilí.

 

help close
Information

Die Juden sind weg - Ausschnitt Dr. Katz

The Jews are gone - Sequence Dr. Katz

Die Juden sind weg - Úryvek Dr. Katz

Dokumentarfilm, Archivmaterial Hirschfilm

Documentary, Archival Hirschfilm

Dokumentární, archivní Hirschfilm

help close
Information

Die Juden sind weg - Ausschnitt 1 Lager Hellerberg und Zeiss Ikon AG

The Jews are gone - Sequence 1 Camp Hellerberg and Zeiss Ikon AG

Die Juden sind weg - Úryvek 1 Tábor Hellerberg a Zeiss Ikon AG

Dokumentarfilm, Archivmaterial Hirschfilm

Documentary, Archival Hirschfilm

Dokumentárníarchivní Hirschfilm

help close
Information

Die Juden sind weg - Ausschnitt Familie Samuel Krell

The Jews are gone - Sequence Family Samuel Krell

Die Juden sind weg - Úryvek Rodina Samuel Krell

Dokumentarfilm, Archivmaterial Hirschfilm

Documentary, Archival Hirschfilm

Dokumentární, Archivní Hirschfilm

help close
Information

Die Juden sind weg - Ausschnitt Familie Isidor Sabatowski

The Jews are gone - Sequence Family Isidor Sabatowski

Die Juden sind weg - Úryvek Rodina Isidor Sabatowski

Dokumentarfilm, Archivmaterial Hirschfilm

Documentary, Archival Hirschfilm

Dokumentární, Archivní Hirschfilm

help close
Information

Die Juden sind weg - Ausschnitt Familie Hermann Weiss

The Jews are gone - Sequence Family Hermann Weiss

Die Juden sind weg - Úryvek Rodina Hermann Weiss

Dokumentarfilm, Archivmaterial Hirschfilm

DocumentaryíArchival Hirschfilm

Dokumentární, Archivní Hirschfilm

help close
Information

Die Juden sind weg - Ausschnitt 2 Lager Hellerberg

The Jews are gone - Sequence 2 Camp Hellerberg

Die Juden sind weg - Úryvek 2 Tábor Hellerberg

Dokumentarfilm, Archivmaterial Hirschfilm

Documentary, Archival Hirschfilm

Dokumentárníarchivní Hirschfilm